Ansökan om investering

Fondinvestering ansöks från Business Finland Venture Capital Ab skriftligt med en fritt formulerad ansökan. Personalen vid Business Finland Venture Capital Ab ansvarar för behandlingen av ansökan och företagets styrelse fattar investeringsbesluten. Innan ansökan lämnas in önskar Business Finland Venture Capital Ab att förvaltningsbolaget på eget initiativ tar kontakt för sondering av fondidén.

Förvaltningsbolaget ska ha koncession för förvaltning av alternativa investeringsfonder eller vara registrerad som förvaltare av alternativa investeringsfonder på det sätt som gällande bestämmelser kräver. I frågor som gäller koncession och registrering ber vi eventuella sökande att i god tid kontakta Finansinspektionen.

Ansökan per e-post sänds till adressen info (at) businessfinland.vc.

I den högst tio A4-sidor långa ansökan ska framföras följande:

 1. Beloppet på investeringen som söks från Business Finland Venture Capital Ab i euro och fondens avsedda storlek.
 2. Förvaltningsbolagets grunduppgifter
 3. Uppgifter om fonden
 • Fondens namn, juridiska form och hemort samt andra grunduppgifter
 • Fondens investeringsstrategi med uppgifter om målföretagens branscher och faser i livscykeln samt förväntad avkastning på fondnivå och de enskilda investeringarnas förväntade avkastning.
 • Deal flow: källor och hur deal flow produceras/utvecklas
 • Strukturen i fondens investeringar (investeringsinstrument)
 • Investeringsperiodens och verksamhetsperiodens längd.
 • Andelarna ur fondens kapital som reserveras för första investeringar och fortsatta investeringar
 • Uppgifter om eventuella saminvesteringsavtal
 • Arvoden och vinstfördelning:
  • Uppgifter om fondens administrationsarvoden, anläggningskostnader samt uppgifter om övriga arvoden eller kostnader som fonden står för. Förvaltningsbolagets budget ska bifogas
  • Uppgifter om eventuella arvoden som förvaltningsbolaget avser debitera fondens målföretag eller anknutna företag.
  • Förslag till vinstfördelningsmodell
  • Förslag till carried interest
 1. Uppgift om tidtabellen för kapitalinsamlingen samt ett sammandrag över de investerare som är villiga att investera i fonden och vilka investeringsindikationer de angett. Kopior av eventuella investeringsindikationer kan uppvisas som bilaga till ansökan
 2. Uppgifter om nyckelpersonerna i förvaltningsbolaget och deras arbetserfarenhet samt investeringsverksamhetens avkastning som grupp eller enskilda personer (track record). CV:n bifogas
 3. Uppgifter om hur mycket tid förvaltningsbolagets nyckelpersoner ägnat åt fonden samt om deras övriga anställningsförhållanden, affärsverksamhet och professionella investeringsverksamhet
 4. Förvaltningsbolagets personalplan för fondens verksamhetsperiod

Följande handlingar bifogas ansökan och de ingår inte i det maximala antalet sidor för ansökan:

 • Fondens juridiska strukturdiagram, där ägarna och deras person- och/eller FO-nummer anges upp till den högsta ägaren
 • Förvaltningsbolaget, dess ägare som anges i fondens strukturdiagram och fondens nyckelpersoner, ger sitt skriftliga samtycke till Business Finland Venture Capital Ab till att uppgifterna om deras krediter och betalningsstörningar samt beskattningsuppgifter kan granskas hos tjänsteleverantören och skattemyndigheten. Nämnda organ ger också sina skriftliga utredningar till Business Finland Venture Capital Ab om eventuella inledda rättegångar samt brottmålsdomar som gäller förvaltningsbolaget, dess ägare och fondens nyckelpersoner. Samtyckena och utredningarna presenteras som bilagor till ansökan.
 • Förvaltningsbolagets nyckelpersoners CV:n
 • Förvaltningsbolagets budget för pågående år och för minst de fem följande räkenskapsperioderna
 • Kopior av de övriga investerarnas eventuella investeringsindikationer eller motsvarande
 • Utkast till investeringspolicy
 • Principer för ansvarsfulla investeringar
 • Det eventuella prospektet över fonden och förslagen till investerarna

Till stöd för beslutsfattandet gör Business Finland Venture Capital Ab eller låter göra en erforderlig kommersiell, ekonomisk och juridisk due diligence-undersökning över fonden och dess förvaltningsbolag. Syftet är att säkra att fondens investeringspolicy är företagsekonomiskt motiverad och i enlighet med Business Finland Venture Capital Ab:s investeringspolicy, statens stödordning samt lagstiftningen om statligt stöd.

 

I Arkiv