Investeringarna

Business Finland Venture Capital Ab investerar i riskkapitalfonder som investerar i finska företag i tidig fas. Business Finland Venture Capital Ab:s investering i fonden är avsevärd, i regel dock högst hälften av dess totala kapital. I regel är investeringsförbindelsens belopp i euro från några miljoner uppåt. Vi räknar med att göra mellan två och fyra nya fondplaceringar årligen. Fonderna ska ha en trovärdig och genomförbar investeringspolicy för att höja målföretagens värde och skapa avkastning. Nyckelpersonerna i fondens förvaltningsbolag ska ha erfarenhet av investeringspolicyns branscher samt tillsammans eller var för sig dokumenterad erfarenhet av framgångsrik investeringsverksamhet. Vi räknar med att göra mellan två och fyra nya fondinvesteringar årligen.

En typisk juridisk struktur hos Business Finland Venture Capital Ab:s målfond är en finsk fond i form av ett kommanditbolag som har ett förvaltningsbolag. Business Finland Venture Capital Ab kan även överväga andra strukturer där fondinvesterarnas och förvaltningsbolagens intressen stämmer överens så långt som möjligt.

Fondavtalen ska följa marknadspraxis och iaktta Business Finland Venture Capital Ab:s riskfinansieringsprograms bestämmelser. Dessa hänför sig bland annat till en eventuell avvikande vinstfördelning, begränsningar gällande målföretag samt krav på fondens investeringsprocess och rapportering.

Business Finland Venture Capital Ab deltar inte i fondens investeringsbeslut. Däremot förutsätts att Business Finland Venture Capital Ab är representerad i fondens investeringsråd (Limiten Partner Advisory Committee) för att följa upp investeringarna.

Fondernas privata investerare måste förstå att riskkapitalinvesteringar alltid innebär risk. Business Finland Venture Capital Ab:s investering i fonden minskar inte möjligheten till förlust som hör till riskkapitalinvesteringsverksamheten eller är en garanti på fondens framtida avkastningar.

Fondernas målföretag

Fondernas målföretag ska vara onoterade små och medelstora finska företag i tidig fas. Målföretagen ska ha en grundad chans samt förutsättningar till en snabb tillväxt av affärsverksamheten och internationalisering.

Fondens investering i målföretaget ska vara en investering i form av eget kapital eller av likadan karaktär eller ett lån eller borgen i form av annat främmande kapital eller en kombination av de nämnda. Målet är att investeringarnas värde stiger, inte enbart till exempel ränteavkastningen. Investeringarna i ett enskilt målföretag får inte överstiga 15 miljoner euro, någon nedre gräns finns inte.

Investeringarna i målföretaget ska bygga på en genomförbar affärsplan som innehåller detaljerade uppgifter om målföretagets produkter och tjänster samt på hur försäljningen och lönsamheten har utvecklats. Likaså ska affärsverksamhetens framgångsmöjligheter uppskattas på förhand i planen. Fonden ska ha en klar och realistisk, för varje målföretag utarbetad skriftlig exit-plan.